Discussion:
Regeringen anmäld för pågående folkmord
(too old to reply)
Mikael Forsberg
2017-06-06 18:01:40 UTC
Permalink
Regeringen anmäld för pågående folkmord


Anmälan om allvarlig brottslighet som faller under allmänt åtal

Det är i dag uppenbart att ett icke ringa antal individer på
nyckelpositioner inom bl a statsförvaltning, media och inom landets
politiska etablissemang, driver en agenda för syftet att helt eller
delvis utrota Sveriges ursprungsbefolkning – de etniska svenskarna.

Ett av de tillämpliga lagrummen:
För folkmord döms den som … påtvingar medlemmar av folkgruppen
levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller
delvis förintas.

Omfattningen och hastigheten på processen bekräftas av SCB För tjugo år
sedan hade Sverige en befolkning om 8 miljoner. I dag är siffran över
10. Av dessa är knappt två miljoner födda utomlands. År 2060 tror
Statistiska Centralbyrån att Sverige kommer att ha över 13 miljoner
invånare.

Av dessa kommer ursprungsbefolkningen, de etniska svenskarna, att ha
reducerats till en utsatt minoritet i ett land som tidigare var deras
men som redan i dag har börjat förändras bortom igenkännlighet.

Den dominanta delen av ”Sveriges” invånare kommer då att utgöras av
ickeeuropeer härstammande från misslyckade och dysfunktionella stater
med djupt rotade sedvanor av våld och förtryck.

Det pågående folkmordet på svenskarna i deras eget land är ett de facto
krig som förs på bl a följande fronter:

En statsförvaltning som infiltrerats av zionistiska3 intressen som
möjliggör och driver folkmordet genom att påtvinga etniska svenskar
levnadsvillkor och förföljelse som i lagens mening utgör folkmordspolitik.

En massmedia ägd och kontrollerad av zionistiska intressen som förföljer
individer som i det publika rummet påpekar det pågående folkmordet.

Internationella finansspekulanter som i MENA-regionen rekryterar och
organiserar miljontals med människor som man förmår att börja marschera
mot Europa och Sverige med förevändningen att där söka asyl – grupper
vars närvaro direkt från ankomsten accelererar undergången av Sverige
och Europa.

Den dokumenterade förekomsten av den s k Kalergiplanen: projektet att
genomföra ett folkmord inte bara på etniska svenskar, utan
ursprungsbefolkningar i hela Europa.

I fall åklagarkammaren är tvekande inför möjligheterna att ingripa mot
individer som under täckmantel av titlar såsom statsråd,
riksdagsledamot, folkvald, tjänsteman, eller representant för olika
NGO:s, erinras om att Sverige står bakom FN-konventionen om R2P: Right
to Protect – rättigheten för utomstående att ingripa mot andra länder
för syftet att skydda dessas civilbefolkningar.

I fallet med Sverige i skrivande stund: att stoppa det pågående
folkmordet på landets ursprungsbefolkning.

Skälen för åklagarkammaren att agera kan vara fler.

Om situationen av Sveriges grannländer börjar upplevas som ett hot mot
deras egna intressen eller existenser – kanske t o m ett hot mot
internationell fred och säkerhet – kan dessa, under åberopande av
R2P-principen, välja att militärt ingripa mot den svenska statsledningen
för syftet att stoppa det pågående folkmordet på etniska svenskar.

Vi överlåter åt åklagarkammaren att besluta vad som är bäst: att Sverige
löser problemet internt, eller att främmande makt gör det vid ett
humanitärt ingripande – ett företag som av nödvändiga skäl kommer att ha
en militär dimension.

Vi avrundar med att erinra om konceptet av ”utvidgat gärningsmannaskap”,
vilket i klartext betyder att om åklagarkammaren, nu när den gjorts
medveten om det pågående folkmordet, inte agerar för att stoppa detta,
själv blir ansvarig för brottet såsom gärningsman.

Högaktningsfullt,

=== English text ===

Report on serious offences subject to public prosecution

It is today apparent that a number of individuals in key positions
inside Sweden’s government administration, media and in the country’s
political establishment, are hard at work for the purpose of completely
or partially exterminating the indigenous people of Sweden: ethnic Swedes.

One of the applicable laws:
Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to
bring about its physical destruction in whole or part.

The scope and speed of the process is confirmed by the government
itself: Twenty years ago, Sweden had a population of 8 million. Today,
the figure is over 10. Of these, just over two million were born in a
foreign country. By 2060, the government estimates that Sweden will have
more than 13 million inhabitants.

Of these, the indigenous people – the ethnic Swedes, will have been
reduced to a vulnerable minority in a country previously theirs, but
which have already started to change beyond recognition.

The dominant part of those residing on the Eastern part of the
Scandinavian Peninsula will then be non-Europeans, originating from
failed and dysfunctional states with deeply rooted customs of violence
and oppression.

The ongoing genocide of ethnic Swedes in their own country is a de facto
war that is waged on i.a. the following fronts:

A government administration infiltrated by Zionist interests that
enables and push the genocide agenda.

A media owned and controlled by Zionist interests that ostracises
individuals who dare speak up against the ongoing genocide.

International financial speculators who, under the pretext of assisting
asylum seekers, throughout the MENA region, recruit and organize
millions of people to start marching against Europe and Sweden.

The documented existence of the so-called Kalergi plan: The project to
carry out genocide not only on ethnic Swedes, but all indigenous peoples
in Europe.

In case the prosecutor’s chamber hesitates regarding the prospect of
arresting individuals operating under titles such as cabinet member,
member of parliament, electoral representative, official or
representative of various NGOs, it is now encouraged to recall that
Sweden is supportive of the UN Convention on R2P: Right to Protect – the
responsibility of third parties to intervene in other countries for the
purpose of protecting civilian populations at risk.

In the case of Sweden at this time: to stop the ongoing genocide of the
country’s indigenous people.

But there may be other reasons to why the prosecutor’s office need to
take immediate action.

If Sweden’s neighbours begin to perceive the deteriorating situation as
a threat to their own interests – perhaps even a threat to international
peace and security – these countries can, under the R2P principle,
choose to militarily intervene against the state of Sweden over its
enormous failure not only to protect its own population, but actually
driving an agenda of genocide against ethnic Swedes.

We leave it to the prosecution chamber to decide what is best: that
Sweden solves the situation internally or that it remains passive, and
through that invites foreign countries to launch a humanitarian
intervention – an operation which for obvious reasons is likely to have
a military dimension.

We conclude by reminding the prosecutor’s chamber of the legal concept
of “expanded perpetrator ship”, which means that if the chamber, being
aware of the ongoing genocide, does not act to stop it, itself becomes
legally responsible for the crime as a perpetrator.

Yours sincerely,

http://blueshift.nu/regeringen-anmald-pagaende-folkmord/


---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Ken
2017-06-06 18:15:20 UTC
Permalink
On Tue, 6 Jun 2017 20:01:40 +0200, Mikael Forsberg
Post by Mikael Forsberg
Regeringen anmäld för pågående folkmord
Anmälan om allvarlig brottslighet som faller under allmänt åtal
Det är i dag uppenbart att ett icke ringa antal individer på
nyckelpositioner inom bl a statsförvaltning, media och inom landets
politiska etablissemang, driver en agenda för syftet att helt eller
delvis utrota Sveriges ursprungsbefolkning – de etniska svenskarna.
För folkmord döms den som … påtvingar medlemmar av folkgruppen
levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller
delvis förintas.
Omfattningen och hastigheten på processen bekräftas av SCB För tjugo år
sedan hade Sverige en befolkning om 8 miljoner. I dag är siffran över
10. Av dessa är knappt två miljoner födda utomlands. År 2060 tror
Statistiska Centralbyrån att Sverige kommer att ha över 13 miljoner
invånare.
Av dessa kommer ursprungsbefolkningen, de etniska svenskarna, att ha
reducerats till en utsatt minoritet i ett land som tidigare var deras
men som redan i dag har börjat förändras bortom igenkännlighet.
Den dominanta delen av ”Sveriges” invånare kommer då att utgöras av
ickeeuropeer härstammande från misslyckade och dysfunktionella stater
med djupt rotade sedvanor av våld och förtryck.
Det pågående folkmordet på svenskarna i deras eget land är ett de facto
En statsförvaltning som infiltrerats av zionistiska3 intressen som
möjliggör och driver folkmordet genom att påtvinga etniska svenskar
levnadsvillkor och förföljelse som i lagens mening utgör folkmordspolitik.
En massmedia ägd och kontrollerad av zionistiska intressen som förföljer
individer som i det publika rummet påpekar det pågående folkmordet.
Internationella finansspekulanter som i MENA-regionen rekryterar och
organiserar miljontals med människor som man förmår att börja marschera
mot Europa och Sverige med förevändningen att där söka asyl – grupper
vars närvaro direkt från ankomsten accelererar undergången av Sverige
och Europa.
Den dokumenterade förekomsten av den s k Kalergiplanen: projektet att
genomföra ett folkmord inte bara på etniska svenskar, utan
ursprungsbefolkningar i hela Europa.
I fall åklagarkammaren är tvekande inför möjligheterna att ingripa mot
individer som under täckmantel av titlar såsom statsråd,
riksdagsledamot, folkvald, tjänsteman, eller representant för olika
NGO:s, erinras om att Sverige står bakom FN-konventionen om R2P: Right
to Protect – rättigheten för utomstående att ingripa mot andra länder
för syftet att skydda dessas civilbefolkningar.
I fallet med Sverige i skrivande stund: att stoppa det pågående
folkmordet på landets ursprungsbefolkning.
Skälen för åklagarkammaren att agera kan vara fler.
Om situationen av Sveriges grannländer börjar upplevas som ett hot mot
deras egna intressen eller existenser – kanske t o m ett hot mot
internationell fred och säkerhet – kan dessa, under åberopande av
R2P-principen, välja att militärt ingripa mot den svenska statsledningen
för syftet att stoppa det pågående folkmordet på etniska svenskar.
Vi överlåter åt åklagarkammaren att besluta vad som är bäst: att Sverige
löser problemet internt, eller att främmande makt gör det vid ett
humanitärt ingripande – ett företag som av nödvändiga skäl kommer att ha
en militär dimension.
Vi avrundar med att erinra om konceptet av ”utvidgat gärningsmannaskap”,
vilket i klartext betyder att om åklagarkammaren, nu när den gjorts
medveten om det pågående folkmordet, inte agerar för att stoppa detta,
själv blir ansvarig för brottet såsom gärningsman.
Högaktningsfullt,
=== English text ===
Report on serious offences subject to public prosecution
It is today apparent that a number of individuals in key positions
inside Sweden’s government administration, media and in the country’s
political establishment, are hard at work for the purpose of completely
or partially exterminating the indigenous people of Sweden: ethnic Swedes.
Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to
bring about its physical destruction in whole or part.
The scope and speed of the process is confirmed by the government
itself: Twenty years ago, Sweden had a population of 8 million. Today,
the figure is over 10. Of these, just over two million were born in a
foreign country. By 2060, the government estimates that Sweden will have
more than 13 million inhabitants.
Of these, the indigenous people – the ethnic Swedes, will have been
reduced to a vulnerable minority in a country previously theirs, but
which have already started to change beyond recognition.
The dominant part of those residing on the Eastern part of the
Scandinavian Peninsula will then be non-Europeans, originating from
failed and dysfunctional states with deeply rooted customs of violence
and oppression.
The ongoing genocide of ethnic Swedes in their own country is a de facto
A government administration infiltrated by Zionist interests that
enables and push the genocide agenda.
A media owned and controlled by Zionist interests that ostracises
individuals who dare speak up against the ongoing genocide.
International financial speculators who, under the pretext of assisting
asylum seekers, throughout the MENA region, recruit and organize
millions of people to start marching against Europe and Sweden.
The documented existence of the so-called Kalergi plan: The project to
carry out genocide not only on ethnic Swedes, but all indigenous peoples
in Europe.
In case the prosecutor’s chamber hesitates regarding the prospect of
arresting individuals operating under titles such as cabinet member,
member of parliament, electoral representative, official or
representative of various NGOs, it is now encouraged to recall that
Sweden is supportive of the UN Convention on R2P: Right to Protect – the
responsibility of third parties to intervene in other countries for the
purpose of protecting civilian populations at risk.
In the case of Sweden at this time: to stop the ongoing genocide of the
country’s indigenous people.
But there may be other reasons to why the prosecutor’s office need to
take immediate action.
If Sweden’s neighbours begin to perceive the deteriorating situation as
a threat to their own interests – perhaps even a threat to international
peace and security – these countries can, under the R2P principle,
choose to militarily intervene against the state of Sweden over its
enormous failure not only to protect its own population, but actually
driving an agenda of genocide against ethnic Swedes.
We leave it to the prosecution chamber to decide what is best: that
Sweden solves the situation internally or that it remains passive, and
through that invites foreign countries to launch a humanitarian
intervention – an operation which for obvious reasons is likely to have
a military dimension.
We conclude by reminding the prosecutor’s chamber of the legal concept
of “expanded perpetrator ship”, which means that if the chamber, being
aware of the ongoing genocide, does not act to stop it, itself becomes
legally responsible for the crime as a perpetrator.
Yours sincerely,
http://blueshift.nu/regeringen-anmald-pagaende-folkmord/
Bra! Det är allvar nu. Det som pågår får inte fortsätta.
Man tar hit unga män från MENA som troligen är soldater allihop.
Sossarna försöker även få dessa att rösta på sossarna i valet.
Sedan har dom då massor med soldater som skall ta över Sverige.
Kriget har faktiskt börjat. Vi måste tydligen beväpna oss nu.
Continue reading on narkive:
Loading...